Regulamin sklepu (obowiązuje od 25.12.2014 r.)

Peterhess-akademia.pl/sklep to Sklep Internetowy prowadzony przez firmę Peter Hess Akademia z siedzibą pod adresem Garbicz 16a (66-235 Torzym), wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem NIP: 857 175 98 57, zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”, z którą Klienci mogą kontaktować się pod adresem e-mail: sklep@peterhess-akademia.pl lub telefonicznie pod numerem 509132756.

I. Postanowienia ogólne

 1. Peter Hess Akademia prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie peterhess-akademia.pl.
 2. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 3. Wszystkie produkty dostępne w Skepie Internetowym peterhess-akademia.pl/sklep są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

 II. Warunki dokonywania zakupów

 1. Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie www.peterhess-akademia.pl.
  2. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia.
  3. Klient, który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienia, jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
  4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.
  6. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw technicznych na serwis Sklepu Internetowego.
  7. Zamówienia złożone w weekendy i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się za pomocą adresu e-mail sklep@peterhess-akademia.pl. E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia nr…….”. Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Kupującego.
  9. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają kosztów przesyłki.
  10. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.
 3. Klienci  mają możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego peterhess-akademia.pl/sklep dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie Internetowym peterhess-akademia.pl/sklep (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Peter Hess Akademia dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Peter Hess Akademia jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 4. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Peter Hess Akademia, której przedmiotem są usługi świadczone przez Peter Hess Akademia, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Peter Hess Akademia dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie Internetowym peterhess-akademia.pl/sklep ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym peterhess-akademia.pl/sklep jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

III. Czas i forma realizacji zamówień

 1. Czas wysłania zamówienia jest liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres w terminie do 7 dni. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których dla poszczególnych składowych zamówienia określa się dłuższy termin przygotowania.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności w formie przedpłaty, czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

 

IV. Sposób dokonywania płatności

 1. Płatności za złożone zamówienie dokonuje się przelewem bankowym, na podane w wiadomości e-mail konto.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym peterhess-akademia.pl/sklep produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

– Przelewem.

 V. Formy i koszty dostawy

 1. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są tylko na terenie Polski.
 2. Wysyłki odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Sumaryczne koszty wysyłki zamówienia można podejrzeć na podstronie Koszyk. Znajduje się tam również suma kosztów produktów powiększona o koszty wysyłki.
 4. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Sklepu Internetowego peterhess-akademia.pl/sklep, Peter Hess Akademia może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

VI. Zwroty (odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

 1. Kupujący konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
  2. Po przysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży zostanie wysłana wiadomość z adresem, na który należy zwrócić towar.
  3. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
  4. To co było przez Strony świadczone zostanie zwrócone nie później niż w terminie 14 dni. Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu przelewem na wskazany w Formularzu zwrotu numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym albo w inny sposób na żądanie Klienta). Zwrócone będą koszty towaru oraz przesyłki, kótre poniósł Kupujący przy umowie kupna-sprzedaży. Jeśli Kupujący wybrał droższą przesyłkę niż w najniższej możliwej cenie to Sprzedający nie zwraca różnicy tych cen.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku kiedy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Koszt zwrotu to jedynie cena przesyłki zwrotnej, Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

 

VII. Reklamacje

 1. Peter Hess Akademia odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Peter Hess Akademia podany w górnej części Regulaminu, na koszt Peter Hess Akademia
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Peter Hess Akademia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Peter Hess Akademia albo Peter Hess Akademia nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 4. Peter Hess Akademia rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Peter Hess Akademia nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Peter Hess Akademia

 

VIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Peter Hess Akademia zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu peterhess-akademia.pl/sklep nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu peterhess-akademia.pl/sklep, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Peter Hess Akademia może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego peterhess-akademia.pl/sklep. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Peter Hess Akademia, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w peterhess-akademia.pl/sklep zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. Klient  przy pierwszym logowaniu w peterhess-akademia.pl/sklep licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Peter Hess Akademia
 4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Peter Hess Akademia w ramach peterhess-akademia.pl/sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego www.peterhess-akademia.pl/sklep w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Polityka Ochrony Prywatności

 1. Peter Hess Akademia oraz Sklep Internetowy przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Peter Hess Akademia oraz Sklep Internetowy z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Peter Hess Akademia oraz Sklep Internetowy zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Peter Hess Akademia oraz Sklep Internetowy sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem peterhess-akademia.pl/sklep.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w peterhess-akademia.pl/sklep jest:
 3. Peter Hess Akademia- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Peter Hess Akademia;
  b. Sklep Internetowy oraz Peter Hess Akademia- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep Internetowy.
 4. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej,Peter Hess Akademia udostępnia Sklepowi Internetowemu, za odrębną zgodą Klientów peterhess-akademia.pl/sklep, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep Internetowy, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Peter Hess Akademia oraz Sklepu Internetowego w zakresie peterhess-akademia.pl/sklep, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach peterhess-akademia.pl/sklep (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 7. Klienci mogą przeglądać peterhess-akademia.pl/sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 8. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w peterhess-akdaemi.pl/sklep oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Peter Hess Akademia informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Peter Hess Akademia oraz Sklep Internetowy i za zgodą Klientów.
 10. W przypadku uzyskania przez Peter Hess Akademia lub Sklep Internetowy wiadomości o korzystaniu przez Klienta z peterhess-akademia.pl/sklep niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Peter Hess Akademia lub Sklep Internetowy może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 11. Peter Hess Akademia oraz Sklep Internetowy zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Peter Hess Akademia lub Sklep Internetowy zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Peter Hess Akademia lub Sklep Internetowy danych osobowych innemu niż Peter Hess Akademialub Sklep Internetowy administratorowi danych.
 12. Peter Hess Akademiaoraz Sklep Internetowy zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Peter Hess Akademia oraz Sklep Internetowy zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. II art. 11 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Peter Hess Akademia lub Sklep Internetowy mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Peter Hess Akademia lub Sklepu Internetowego lub też gdy Peter Hess Akademia lub Sklep Internetowy uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w peterhess-akademia.pl/sklep naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 13. Peter Hess Akademia wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
 14. Peter Hess Akademia stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z peterhess-akademia.pl/sklep. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z peterhess-akademia.pl/sklep, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Peter Hess Akademia
Garbicz 16A
66-235 Torzym
sklep@peterhess-akademia.pl

Ja ………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.